Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία – Μια Εμπειρική Μελέτη της Στάσης των Πολιτών

Μιχαήλ Λύρης

Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία – Μια Εμπειρική Μελέτη της Στάσης των Πολιτών

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία μελετά τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση καταγράφονται το εννοιολογικό πλαίσιο των φαινομένων και η μεταξύ τους σχέση, τα βασικότερα αίτια δημιουργίας τους καθώς και οι επιπτώσεις τους, ενώ γίνεται αναφορά στην παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής της. Η εμπειρική μελέτη εστιάζει στη στάση των πολιτών απέναντι στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και διερευνώνται τα κίνητρα που ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, συμβάλλοντας στην καταπολέμησή τους. 

 

 

Σημαντικοί Όροι: φοροδιαφυγή, παραοικονομία, φοροαποφυγή, τρόποι αντιμετώπισης, οικονομική κρίση

Related Articles