Η συμβολή του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ) στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο

Λυμπέρης Άγγελος

 

Η συμβολή του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-ΑΕΟ) στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο

Περίληψη

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της χρησιμότητας του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-AEO), στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο. Η υπογράμμιση της αξίας και της αναγκαιότητας του θεσμού αυτού, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα περίοδο, δεδομένων των μεγάλων μεταβολών και αλλαγών που συντελούνται στην ενωσιακή και εθνική τελωνειακή νομοθεσία και στις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, κατά την είσοδο (εισαγωγή), έξοδο (εξαγωγή), αποθήκευση και διέλευση αγαθών προς και από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελωνειακές διοικήσεις επιδιώκουν να δημιουργηθεί ένα δίκτυο οικονομικών φορέων που θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, προκειμένου να παρέχεται αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, αφενός και αφετέρου να μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών, προς όφελος τόσο των ίδιων των οικονομικών φορέων, όσο και των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την εργασία αυτή, ερευνήσαμε την πορεία του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικά, εστιάσαμε στην πορεία ανάπτυξης του θεσμού και στη συνέχεια αναλύσαμε τον τρόπο λειτουργίας του και τονίσαμε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που συνεπάγετε για τις επιχειρήσεις και για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος, αναλύσαμε τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας, παρατηρήσαμε τα δεδομένα και προβήκαμε σε διαπιστώσεις. Με βάση τα ευρήματα που αποκομίσαμε, τις παραδοχές και τις υποθέσεις που κάναμε αποδεκτές και τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν, διατυπώνουμε τις προτάσεις μας για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του, προς όφελος των επιχειρήσεων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Λέξεις – κλειδιά: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας, Ασφάλεια και Προστασία, Τελωνειακές Απλουστεύσεις, Αυτοαξιολόγηση, Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας.

Related Articles