Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΝΤΑΙ

Μαρία Λυβιάκη

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΝΤΑΙ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της διεθνούς στρατηγικής του ΟΗΕ για τη μείωση των φυσικών καταστροφών, με πρωταρχικό στόχο την δημιουργία κοινοτήτων ικανών να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές, με γνώμονα  τη σημασία της μείωσης των καταστροφών ως βασικό συστατικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και η προσαρμογή της Ελλάδας στη στρατηγική αυτή και στους στόχους οι οποίοι θέτονται. Σε πρώτο  στάδιο θα γίνει βιβλιογραφική αναφορά στην ιστορική πρακτική της διεθνούς κοινότητας η οποία θέτει ως βασικό  στόχο τη μείωση των απωλειών ανθρώπινων ζωών, οικονομικών πόρων αλλά και περιβαλλοντολογικού κεφαλαίου. Θα αναλυθούν τα σχέδια δράσης της Γιοκοχάμα και του Χιούγκο και θα αναδυθεί η εξέλιξη των πρακτικών μέσα στις δεκαετίες. Σε επόμενη ενότητα θα γίνει αναφορά της ελληνικής προσαρμογής στο παρελθούσες πρακτικές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το Πλαίσιο το οποίο υιοθετήθηκε στη τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών που έλαβε χώρα στην πόλη Σεντάι (Sendai) της Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2015, με τη συμμετοχή και της χώρας μας καθώς και η ανάλυση των επιμέρους στόχων που τέθηκαν. Η τελευταία ενότητα θα επικεντρωθεί στην προσαρμογή της Ελλάδας στους στόχους του Σεντάι. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Καταστροφή - Κίνδυνος - Επικινδυνότητα - Πολιτική Προστασία - Μείωση Κινδύνου Καταστροφών - Χιούγκο - Σεντάι

Related Articles