Η εργασιακή ικανοποίηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μελέτη Περίπτωσης: Ο Δήμος Αιγάλεω

Σοφία Λεμπέση

Η εργασιακή ικανοποίηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μελέτη Περίπτωσης: Ο Δήμος Αιγάλεω

Περίληψη

            Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για του οργανισμούς καθώς έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Ένας εργαζόμενος που νιώθει δυσαρέσκεια από την δουλειά του δεν μπορεί να αποδώσει το βέλτιστο των δυνατοτήτων του, αντίθετα ο εργαζόμενος που νιώθει ικανοποίηση από την εργασία του είναι πιο παραγωγικός και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Συγκεκριμένα θα μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο Δήμο Αιγάλεω.

Επίσης μελετά ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης καθώς και τι επίδραση έχουν τα δημογραφικά στοιχεία όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι μηνιαίες απολαβές και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία θεωρητική προσέγγιση και παρουσιάζονται η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τα συστήματα μέτρησης της. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στους εργαζομένους του Δήμου Αιγάλεω.

Μία τέτοια έρευνα είναι σημαντική καθώς η διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω, λαμβάνοντας υπόψη της τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει την εργασιακή ικανοποίηση, να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον και να πετύχει αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημαντικοί Όροι: Ικανοποίηση από την εργασία, Εργασιακή ικανοποίηση στους Ο.Τ.Α., Minnesota Satisfaction Questionnaire, Δήμος Αιγάλεω

Related Articles