ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ιωάννης Κωστόπουλος

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

 

 

Σημαντικοί Όροι: Διοίκηση Ολικής ποιότητας, Δημόσιος Τομέας, Ελληνική Αστυνομία, Αστυνομικές Δυνάμεις, Πρότυπα ISO, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Περίληψη

Η εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, του έλεγχου κόστους, της ευελιξίας και προσαρμογής στις μεταβολές του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα δε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη τέτοιων συστημάτων έως σήμερα.

    Η έρευνα διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών (Google forms) και έντυπων ερωτηματολογίων και ο αριθμός των ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί είναι τριακόσια ένα (301). Η έρευνα διήρκησε από 01 Μαίου 2018 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Related Articles