Τα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: Η εισφοροδιαφυγή των επιχειρήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την περίοδο της κρίσης

Ελένη Κωσταρά

Τα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης: Η εισφοροδιαφυγή των επιχειρήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την περίοδο της κρίσης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, με την παρατεταμένη ύφεση, γίνεται διαρκώς λόγος για την κρίση του κράτους πρόνοιας και τα προβλήματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Στη παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη Ελλάδα και να αποτυπώσουμε κάποια βασικά του προβλήματα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με μία από τις σοβαρές αδυναμίες του, την εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή των επιχειρήσεων.

Για τους σκοπούς της εργασίας έγινε χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από υπαλλήλους τμημάτων εσόδων και ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφενός κατέγραψαν την άποψη των υπαλλήλων για τα φαινόμενα της εισφοροδιαφυγής, εισφοροαποφυγής και αδήλωτης εργασίας των επιχειρήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  αφετέρου μας οδήγησαν στην κατεύθυνση του εντοπισμού των αιτιών καθώς και των προτάσεων για πιθανές λύσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: κράτος πρόνοιας, κοινωνική ασφάλιση, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εργοδότης, ασφαλισμένος, εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή.

Related Articles