Η ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σπυριδούλα Η. Κρίκα

«Η ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που επικαλούνται οι φορολογούμενοι πολίτες στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι η αποταμίευση ή αλλιώς το περίσσευμα κεφαλαίου που σχηματίζεται από τα εισοδήματα των παρελθόντων ετών.

Οι φορολογούμενοι την επικαλούνται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο ή για να δικαιολογήσουν την προέλευση των ποσών που απέστειλαν με τη μορφή  εμβασμάτων στο εξωτερικό.

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων στο σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη στην περίοδο που διανύουμε, καθώς υπάρχει σημαντική αύξηση των τεκμηρίων με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους και ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από τις φορολογικές αρχές με τους ελέγχους που διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό.

            Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος και την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα στοιχεία με συνδυασμό στοιχείων του ερωτηματολογίου, ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν σύγκριση και προσέγγιση της θεωρητικής βάσης που διατυπώνεται από ειδικούς, και διατυπώνονται προτάσεις για ακριβέστερο προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, για ελέγχους επαλήθευσης οικονομικών δεδομένων καθώς και κριτήρια ενδείξεων προσαύξησης περιουσίας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το δηλούμενο εισόδημα. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με ελάχιστες προσαρμογές για την επίτευξη μεγιστοποίησης του ζητούμενου, της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

Λέξεις– κλειδιά: Ανάλωση κεφαλαίου, εμβάσματα, τεκμήρια διαβίωσης, αντικειμενικές δαπάνες

Related Articles