Κοστολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας-περίπτωση: ΟΚΑΝΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΦΟΥ

 

Κοστολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας-περίπτωση: ΟΚΑΝΑ

Περίληψη

Οι περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους στου φορείς Υγείας δημιουργούν την ανάγκη επιλογών. Τα Οικονομικά είναι η επιστήμη των επιλογών. Οι επιλογές πρέπει να βασίζονται στην αρχή της μεγιστοποίησης του παραγόμενου αποτελέσματος με βάση τους δεδομένους πόρους.

Η Διοικητική Λογιστική, προσδιορίζει, μετρά, συγκεντρώνει, αναλύει, προετοιμάζει και ερμηνεύει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την αποτίμηση και τον έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών. Η χρήση χρηματοοικονομικών πρακτικών, όπως προϋπολογισμοί, απολογισμοί και κοστολόγηση υπηρεσιών λειτουργεί υποστηρικτικά στην λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εμπεριστατωμένη προσπάθεια για να παρουσιαστούν και τα εργαλεία αλλά και μέθοδοι κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες, που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:
 α) την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών και
β) την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες, που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ως Δημόσιος φορέας Υγείας και η σημασία του να υπάρχει κοστολόγηση σε ένα δημόσιο φορέα, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.

Επιπλέον ο ΟΚΑΝΑ είναι ένας από τους κυριότερους φορείς της Ψυχικής Υγείας, αφού ασχολείται με ομάδες ασθενών εθισμένων στα ναρκωτικά για πολλά χρόνια που χρίζουν βοήθεια και θεραπεία. Κύρια επιδίωξή του είναι η οι ασθενείς να ενταχθούν σε ένα κανονικό τρόπο ζωής, που θα συνοδεύεται από τη βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς την απόκτηση ενδιαφερόντων μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασία και την επαγγελματική αποκατάσταση  και όχι μέσα από την καταστολή.

Η ψυχική υγεία των ανθρώπων είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Η μετάβαση από την κοινωνία της παραγωγής στην κοινωνία της γνώσης υπερθεματίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, της οικονομίας και της ευημερίας γεγονός, που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη πολιτικών για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, η οποία αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη.

Από τα αποτελέσματα της εργασίας προέκυψε ότι 1. το μοναδιαίο κόστος θεραπείας των ασθενών των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ έχει μειωθεί, 2. το κόστος θεραπείας είναι μικρότερο του κόστους εξάρτησης από τα ναρκωτικά και 3. η ανάπτυξη προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ αποτελεί μια αποδοτική πολιτική, αφού ελαχιστοποιεί το κοινωνικό κόστος.

Σκοπός αυτής της εργασίας πέρα από ακαδημαϊκός είναι ταυτόχρονα και πρακτικός, αφού προσπαθεί να αποδείξει ότι με την ενεργοποίηση των υπευθύνων στο κόστος, θα πρέπει όλοι να συνταχθούν υπέρ ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού, ο οποίος να συντάσσεται με τη μέριμνα τόσο της Διοικούσας Αρχής του Οργανισμού, όσο και των κατώτερων μελών της διοικητικής και θεραπευτικής πυραμίδας.

 

Σημαντικοί Όροι: Διοικητική λογιστική, κοστολόγηση, υγειονομική υπηρεσία, ναρκωτικά,  θεραπεία, καταστολή, απολογισμός, προϋπολογισμός.

Related Articles