ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ελένη Κουτσούκη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Περίληψη

 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του σύγχρονου πλαισίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μέσα από την εξέταση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αλλά και την ερευνητική μέθοδο με ερωτηματολόγια γίνεται προσπάθεια συναγωγής συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην κυβερνητική λειτουργία αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ακολουθώντας στατιστικές τεχνικές θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώσουν την επίδραση των ΤΠΕ σε έναν οικονομικό κυβερνητικό ελληνικό φορέα και θα γίνει σύγκριση με τα επίσημα στοιχεία διείσδυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η έρευνα ευελπιστεί να αναδείξει το σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πως έχει επηρεάσει την καθημερινή δραστηριότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων και ποιές είναι οι προοπτικές εξέλιξης στο μέλλον.

Σημαντικοί Όροι:  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ψηφιακές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση πολιτών

Related Articles