Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα

Φραγκίσκη Κουρτέση

Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα

Περίληψη

Ο εσωτερικός έλεγχος εντός της επιχείρησης αποτελεί μία σειρά από αξιολογήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να εκφράσουν μία αντικειμενική κρίση, που στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται ορισμένες παρεκκλίσεις, οι οποίες γίνονται αισθητές και εντός του εργασιακού κλίματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εντοπίζονται καθυστερημένα και, κυρίως, από τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την έννοια του εσωτερικού ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στους υπεύθυνους που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες διεργασίες. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως ταυτόχρονα με τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, αναλύονται και συναφείς πρακτικές, όπως η μέθοδος της ισορροπημένης στοχοθέτησης (balanced scorecard) στους Δημόσιους Οργανισμούς. Απώτερος στόχος των πρακτικών αυτών είναι η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και τη διαδικασία εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να ικανοποιούνται οι πολίτες και να εκτελείται με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο το καθημερινό  έργο των οργανισμών.

Η  συγκεκριμένη μελέτη  διαχωρίζεται  σε τέσσερα (4) βασικά κεφάλαια. Στο  πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες και τα στοιχεία που οριοθετούν και θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην λειτουργία του. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται η μεθοδολογία έρευνας και, τέλος στο τέταρτο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς  και η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Σημαντικοί ΄Οροι: Εσωτερικός Έλεγχος, Δημόσιος Τομέας, Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Related Articles