Μια συγκριτική ανάλυση της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε κατά την περίοδο από 2010 έως 2017

Γεώργιος Κουρμπέλας

ΦOΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

«Μια συγκριτική ανάλυση της Ελλάδας σε σχέση με τις  χώρες της  Ε.Ε κατά την περίοδο από 2010 έως 2017»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια εξέτασης του ζητήματος της φορολογίας και της φοροδιαφυγής –όχι της φοροαποφυγής, αν και γίνεται μια σχετική αναφορά– στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε. κατά την πρόσφατη περίοδο, ήτοι την τελευταία οκταετία, από το έτος 2010 έως και το έτος 2017. Μέσα από τη διερεύνηση των σχετικών βιβλιογραφικών, διαδικτυακών και επιστημονικών πηγών, παρατίθενται και αναλύονται όλα τα δεδομένα σχετικά με το θέμα ώστε να επιτευχθεί μία, κατά το δυνατόν, πληρέστερη και περιεκτικότερη εξέτασή του. Αρχικά, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η έννοια της φορολογίας, παράλληλα με τους ορισμούς των επιμέρους εννοιών της άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται και μια ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά στην πρακτική της φορολογίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπροσθέτως, σε επιμέρους ενότητές του, γίνεται αναλυτική αναφορά στο ζήτημα της φορολογίας τόσο αναφορικά με την Ελλάδα όσο και με την Ευρωπαϊκή ένωση, γενικότερα. Παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της φορολογικής πρακτικής κατά τα τελευταία χρόνια. Στο τρίτο παρατίθεται η έννοια της φοροδιαφυγής –διακρινόμενη από αυτή της φοροαποφυγής, η οποία αναλύεται επίσης- και των πρακτικών που τη χαρακτηρίζουν με ειδικές αναφορές στους φόρους περιουσίας και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και στους ειδικούς φόρους, όπως αυτοί που επιβάλλονται επί της κατανάλωσης, π.χ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στο τρίτο μέρος διερευνάται το σχετικό νομικό πλαίσιο στη βάση του οποίου θεμελιώνεται η πρακτική της φορολόγησης, καθώς και το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το πέμπτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας. Το έκτο και το έβδομο  μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασία καθώς και τα συμπεράσματα  που απορρέουν από τη συγγραφή της εργασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Φορολογία, φοροδιαφυγή, άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερφορολόγηση, νομοθετικό πλαίσιο

Related Articles