Η παρακίνηση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού και η συμβολή της στην υλοποίηση του νέου Δημόσιου Management

Μαρία Κουρεμάδη

Η παρακίνηση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού και η συμβολή της στην υλοποίηση του νέου Δημόσιου Management

Ανάλυση περίπτωσης του Δήμου Πειραιά

Περίληψη

Η σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και η ολοένα και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο καθιστούν τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ουσιαστικά στοιχεία στις παρεχόμενες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης προς τον πολίτη. Οι αρχές του νέου δημόσιου μάνατζμεντ αναδεικνύουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα ενισχυμένο. Η τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού ως φορέας της γενικής κυβέρνησης που έχει άμεση επαφή με τον πολίτη στις τοπικές κοινωνίες, επιφορτίζεται με δράσεις ισορροπίας των απωλειών του κοινωνικού κράτους οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για τους πολίτες. Η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη παρακίνηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι παροχές της προς τους πολίτες.


       Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να ερευνηθούν οι μέθοδοι παρακίνησης σε συνδυασμό με το βαθμό υιοθέτησης των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων. Η μελέτη περίπτωσης αφορά έναν από τους μητροπολιτικούς δήμους της χώρας, το δήμο Πειραιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναδείξουν τα στοιχεία και τους τρόπους παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα καθορίσουν τις αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, προς τους πολίτες της. Αυτό αποτελεί απαίτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης σε διεθνές επίπεδο.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νέο δημόσιο μάνατζμεντ, παρακίνηση, κίνητρα, (οργανωσιακή) συμπεριφορά. 

 

 

Related Articles