ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΜΟΥΝΤΟΥΡΕΑ

«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

 

Περίληψη

 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όταν και η αύξηση της απασχόλησης έχει καθοδική τάση, πολλές χώρες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οικονομικοί αναλυτές ερευνούν το φαινόμενο αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ραγδαία ανοδική πορεία, καθώς και τα αίτια αλλά και τρόπους αντιμετώπισής του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το φαινόμενο της ανεργίας τόσο από οικονομικής όσο και κοινωνικής σκοπιάς. Επικεντρωνόμαστε στην ανεργία που μαστίζει τους νέους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και ερευνούμε τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου. Η μείωση της ανεργίας των νέων θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, διεξάγουμε έρευνα σε δείγμα 192 νέων με ερωτηματολόγιο που αφορά το διάστημα ανεργίας τους, την οικονομική τους κατάσταση και τις εκτιμήσεις τους για το μέλλον της.

 

Σημαντικοί Όροι: ανεργία, οικονομική κρίση, νέοι, οικονομία

 

Related Articles