Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημόσιου, οι καταπτώσεις τους και η επίδραση στο δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμμα από το 1980 μέχρι το 2010

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥΝΗ

 

Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημόσιου, οι καταπτώσεις τους και η επίδραση στο δημόσιο χρέος και δημόσιο έλλειμμα από το 1980 μέχρι  το 2010

 

Περίληψη

 

Στην εργασία αυτή, γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το πρόβλημα των καταπτώσεων που επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Οι καταπτώσεις οφείλονται από χορηγούμενα δάνεια υπό μορφή κρατικών εγγυήσεων σε διάφορους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Στις κατηγορίες αυτές των δικαιούχων, εντάσσονται οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τράπεζες Δημοσίου Τομέα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πνευματικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Σεισμοπαθείς, Θεομηνιόπληκτοι, Δανειολήπτες Εξωτερικού. Το Ελληνικό κράτος προκειμένου να ασκήσει κοινωνική πολιτική προβαίνει σε χορήγηση κρατικών εγγυήσεων υπό μορφή δανείων. Στην συνέχεια καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του κρατικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ελληνικού κράτους όπως προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.Γίνεται αναφορά στην ελληνική και κοινοτική νομολογία όπου θεσπίζονται και θεσμοθετούνται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Μελετάται ο βαθμός της επίδρασης των καταπτώσεων ως προς το Δημόσιο Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος από το 1980 μέχρι το 2010 ανά δεκαετία.

 

Related Articles