ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΝΤΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

 

Περίληψη

 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιασθεί μια σύγκριση στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ  καθώς και στους λόγους που εφαρμόζεται η παραπάνω πολιτική καθώς και τα αποτελέσματά της και στις δυο περιπτώσεις, από το 2000 έως την πτώση των Lehman Brothers το 2008, και από το 2008 έως σήμερα.

Μέσα από αυτή την εργασία θα αναπτυχθεί η έννοια της δημοσιονομικής πολιτικής, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και στα αποτελέσματα που επέφεραν, θα μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μιας και της άλλης δημοσιονομικής πολιτικής, θα αναπτυχθούν οι λόγοι που ασκήθηκε διαφορετική δημοσιονομική πολιτική στην κάθε περίπτωση, ο τρόπος που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ με τη δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε και η διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής στις δυο υπό εξέταση περιπτώσεις. Επιπλέον, θα αναλυθεί η οικονομία των δυο περιπτώσεων μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τα μέτρα που έλαβαν κατά την περίοδο αυτή, καθώς επίσης θα αναλυθεί και το πολιτικό τους και τραπεζικό τους σύστημα..

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των δημοσιονομικών πολιτικών που ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. αντίστοιχα, από  το 2000 έως την πτώση των Lehman Brothers το 2008, και από το 2008 έως σήμερα. Να μελετηθούν οι διαφορές τους λόγω κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών διαφορών που έχουν οι δυο ενώσεις καθώς και να ερευνηθούν οι επιπτώσεις τους  στην οικονομία, την ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι λόγοι που εφαρμόζεται η ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική στην κάθε περίπτωση και εάν και πόσο αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ με τη δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε.

 

Σημαντικοί Όροι: Δημοσιονομική Πολιτική-Ευρωπαϊκή Ένωση- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής- Οικονομική κρίση- Διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής-Αλληλεπίδραση-Οικονομική σταθερότητα-Αποτελεσματικότητα-Πολιτική ένωση της Ε.Ε.

Related Articles