Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χρήστος Κοντογιάννης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περίληψη

 

Οι αντιδράσεις των φορολογούμενων ως προς την επιβολή των φόρων και την άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών μπορεί να αποφέρουν αρνητικές συνέπειες για ένα κράτος και για τους πολίτες του, κυρίως όταν οι αντιδράσεις αυτές σχετίζονται με την απόκρυψη του φορολογητέου εισοδήματος.

Στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης παρατηρούμε την εξέλιξη της φοροδιαφυγής σε σχέση με τις μεταβολές των φορολογικών μέτρων που επιβάλλουν οι διάφορες κυβερνήσεις με την πάροδο των ετών. Ο βαθμός οργάνωσης των μηχανισμών ελέγχου είναι ένα ακόμα πεδίο το οποίο μας απασχολεί, προκειμένου να παρατηρήσουμε εάν είναι εφικτή η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κατά πόσο συμβάλλει σε αυτή η διαφθορά του διοικητικού μηχανισμού. Η συσχέτιση της φοροδιαφυγής με την οικονομική κρίση και μετέπειτα με την ανεργία προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε απλούς πολίτες, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η καταγραφή της γνώμης των πολιτών για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, τίθεται σε σύγκριση με τα πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την απόδοση των φορολογικών ελέγχων όσο και για την επάρκεια των φορολογικών μέτρων. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω σύγκριση μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για την αποκάλυψη μακροχρόνιων περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι: φόρος, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, οικονομική κρίση, ανεργία, ελεγκτικές υπηρεσίες, φορολογικά μέτρα

Related Articles