Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και εφαρμογή Ποιοτικών Διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα. Μελέτη Περίπτωσης: το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και εφαρμογή Ποιοτικών Διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα. Μελέτη Περίπτωσης: το Ελεγκτικό Συνέδριο

Περίληψη

 

Ένεκα των εκρηκτικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, μια από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μας, αποτελεί η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οικονομικών πόρων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων διοίκησης. Η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού σ’ αυτά, καθίσταται τουλάχιστον αναγκαία. Ο σωστός και έγκαιρος Προγραμματισμός των Ανθρώπινων Πόρων, που θα εξασφαλίσει τον ικανό ποιοτικά και ποσοτικά αριθμό εργαζομένων ενός Οργανισμού, αλλά και την αξιοποίηση αυτών μέσα από τον σχεδιασμό πλάνων στελέχωσης, αξιολόγησης της προόδου κι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, αποτελεί επιτακτική απαίτηση στο πλαίσιο της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η παρούσα εργασία διερευνά το θέμα της αποτελεσματικής διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και την εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα, και ειδικότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκοπός της εργασίας είναι να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της ποιότητας στο δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς, που τίθεται υπό δημοσιονομική, και όχι μόνο, αμφισβήτηση. Επίσης, να διερευνηθεί με ποιο τρόπο, μέσα από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας, μπορεί να οδηγηθεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς απάντηση μέσω της έρευνας αφορούν το βαθμό στον οποίο η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ασκεί κάποια επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων και το βαθμό στον οποίο η υποστήριξη για μάθηση που δέχονται οι εργαζόμενοι συσχετίζεται με τις αντιλήψεις τους για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Η έρευνα περιέλαβε συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 96 υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από διάφορες βαθμίδες και δυο συνεντεύξεις από στελέχη. Τα συμπεράσματα  της έρευνας δείχνουν ότι η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ασκεί επίδραση σε κάποιες συνιστώσες εργασιακής ικανοποίησης, όπως είναι η ικανοποίηση από την ικανότητα του Προϊσταμένου/Επιτρόπου να λαμβάνει αποφάσεις και από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και την καλή συνεργασία.  Επίσης, η υποστήριξη σχετικά με τη μάθηση συσχετίζεται με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Τέλος, αποτυπώνεται το θέμα της υπο-στελέχωσης των υπηρεσιών, η ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό και επιμόρφωση.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι: Αποτελεσματική Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ποιοτικές Διαδικασίες, Ελεγκτικό Συνέδριο.

Related Articles