Το Μοντέλο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Αττικής, Προοπτικές Μετεξέλιξης και η Οικονομική του Διάσταση

Μιχαήλ Γ. Κικιλής

« Το Μοντέλο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Αττικής, Προοπτικές Μετεξέλιξης και η Οικονομική του Διάσταση»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για τον Ελλαδικό χώρο για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της μετατροπής των βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερών.

 Έως σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο «διαχείριση απορριμμάτων» με τη μόνιμη διάθεσή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων για το 84% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Ελλάδος και 90% με 95% για το Νομό Αττικής.  Η συσσώρευση των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ είναι ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα.

Η δυσκολία αντιμετώπισης της διαχείρισης των ΑΣΑ στην Ελλάδα έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραμέτρων όπως, οικονομικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών αλλά και δημόσιας υγείας.

Η κατάρτιση της παρούσας μελέτης στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και παράλληλα στην  ανάπτυξη μιας πρότασης για την εφαρμογή ενός ευέλικτου, οικονομικά βιώσιμου και αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων «Οικιακά Απόβλητα & Υλικά Συσκευασίας», μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του Νομού Αττικής.

Θα διερευνηθούν όλα τα πιθανά σενάρια προς ανεύρεση του βέλτιστου συστήματος ποσοτικοποίησης – αντιστοίχισης – ιχνηλασιμότητας των οικιακών ΑΣΑ και χρέωσης των ανταποδοτικών τελών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληροφόρηση των δημοτών σε συνδυασμό με ικανά οικονομικά κίνητρα ή ακόμα και επιβολή προστίμων με στόχο τη δυναμική συμμετοχή τους στη βέλτιστη διαχείριση των ΑΣΑ.

 

Λέξεις κλειδιά

Ανακύκλωση, Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), Επεξεργασία Απορριμμάτων, Επανάχρηση, Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ)

Related Articles