Η διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση και η αποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών μηχανισμών

Κιάκη Αικατερίνη

 

Η διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση και η αποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών μηχανισμών

 

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις μορφές και το επίπεδο διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή, τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει και να προτείνει μετά από τη διεξαγωγή της αναγκαίας εμπειρικής έρευνας, ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η βέλτιστη αντιμετώπιση των κυρίων εκδηλώσεων του οικονομικού  εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα σε επίπεδο φοροελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι και μελετώνται διεξοδικότερα στην παρούσα εργασία,  εκτός από την οικονομική ζημία, δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, επιτείνοντας τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών. Η δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη και τη χώρα μας και η παράλληλη κρίση ρευστότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος έχουν διαφοροποιήσει δραστικά το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ασκώντας πιέσεις για ριζικές θεσμικές αλλαγές. Στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης τίθεται πλέον επιτακτικά η αποτελεσματική καταπολέμηση και αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, λόγω του  ότι ο πόλεμος κατά του φαινομένου αυτού  είναι  ως εκ της φύσεώς του μακρύς, δύσκολος, επίμονος και αντιμέτωπος με πλείστα εμπόδια, απαιτείται ταυτόχρονα πολιτική βούληση και τεχνογνωσία για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την κατά το μέγιστο δυνατό αποτελεσματικότερη  καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.

Λέξεις κλειδιά:  Διαφθορά, διαπλοκή, κακοδιαχείριση, κακοδιοίκηση, διαφάνεια, οικονομικό-φορολογικό έγκλημα, μέτρηση της διαφθοράς, Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφθορά (CPI), δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, καταπολέμηση, πάταξη, διαφάνεια, ελεγκτικοί μηχανισμοί

Related Articles