Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, ως Στρατηγικό Εργαλείο Ανάπτυξης των ΟΤΑ: Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων

Κωνσταντίνος Καψάλης

Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, ως Στρατηγικό Εργαλείο Ανάπτυξης των ΟΤΑ: Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων

Περίληψη

 

Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνει πολιτικές, πρακτικές, καθώς και πολιτιστικές τακτικές, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη, λόγω της ανάγκης που υπάρχει για κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, αλλά και της προσπάθειας που γίνεται για την καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα των οργανισμών.

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, μέσω της έρευνας που διεξήχθη, είναι να μελετηθούν η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος επιχειρείται, τόσο μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, όσο και μέσω της έρευνας πεδίου που πραγματοποιείται να διερευνηθούν στοιχεία όπως το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων από την εργασία τους, η γνώμη τους σχετικά με τα κίνητρα στην εργασία, τα μέσα μέτρηση της  αποδοτικότητάς και παραγωγικότητας τους, των επιδόσεων τους, των υφιστάμενων μορφών ν αξιολόγησης από τον διευθυντή τους, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σημαντικοί Όροι: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, αξιολόγηση απόδοσης, αξιολόγηση προσωπικού, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Related Articles