Οι επιπτώσεις της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων επτά Δήμων της Περιφέρειας Αττικής

Χρήστος Κατσιμίγγος

Οι επιπτώσεις της περιοριστικής δημοσιονομικής  πολιτικής  στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων επτά Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις επιπτώσεις της εφαρμοσθείσας, μετά το 2010, περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις επτά μεγάλων Δήμων ανά περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Αττικής. Το δείγμα που επιλέχθηκε αφορά Δήμους που δεν συνενώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης» ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, πριν και μετά το 2010. Η έρευνα είναι δευτερογενής, αξιοποιώντας και εξετάζοντας  διεξοδικά οικονομικά στοιχεία  του επιλεχθέντος δείγματος, ώστε να  διαπιστωθεί η οικονομική πορεία  και οι προοπτικές βιωσιμότητας των Δήμων ειδικά έπειτα από την εφαρμογή των μνημονικών μέτρων για την εξυγίανση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.  Έπειτα από την θεωρητική παρουσίαση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιστορίας του, παρουσιάζονται ο ρόλος καθώς και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η θέσπιση του διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους για την καλύτερη καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Η έρευνα διενεργείται για το διάστημα 2008-2012, αναλύοντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαχρονικά και συγκριτικά. Τα εργαλεία για την χρηματοοικονομική έρευνα, που κατά κύριο λόγο συναντώνται στην ανάλυση του ιδιωτικού τομέα, είναι οι καταστάσεις τάσης αλλά και επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, εξετάζοντας τομείς όπως η ρευστότητα, η δραστηριότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση,  η διάρθρωση των εσόδων και εξόδων. Η έρευνα καταδεικνύει προβλήματα στην ρευστότητα των Δήμων, υψηλά λειτουργικά και παραγωγικά κόστη αλλά και μεγάλη εξάρτηση των Δήμων από την κρατική επιχορήγηση, ενώ η μνημονιακή πολιτική ελάχιστα αποτελέσματα έχει αποφέρει στο νοικοκύρεμα των Δήμων.

 

Σημαντικοί Όροι: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ο.Τ.Α Α΄ , Δήμοι, χρηματοοικονομική  ανάλυση,     αριθμοδείκτες, διπλογραφικό.

Related Articles