Η εργασιακή ικανοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μελέτη Περίπτωσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Χρυσούλα-Χριστιάνα Κατσικογιάννη

«Η εργασιακή ικανοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μελέτη Περίπτωσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

H εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας, είτε αναφερόμαστε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, είτε του Ιδιωτικού Τομέα. Έχει αποδειχθεί, ότι η αποδοτικότητα του εργαζόμενου, επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνει.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στην καταγραφή του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Σημαντικό ρόλο στην καταγραφή αυτή, αποτελεί η μελέτη πολλών παραγόντων, που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης, καθώς και η επίδραση δημογραφικών στοιχείων, όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι μηνιαίες απολαβές και τα χρόνια προϋπηρεσίας.

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση εργαζομένων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Related Articles