ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1949-2010

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1949-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την παράθεση και περιγραφή κυρίως οικονομικών και πολιτικών και λιγότερο κοινωνικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα και την Τουρκία την περίοδο 1949 – 2010, όπως τα έγραψε η ιστορία χωρίς συναισθηματισμούς και προκαταλήψεις.

            Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται αναφορά στην δημοσιονομική πολιτική των κυβερνήσεων που ακολουθήθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια αυτών των ετών καθώς και το πώς οι αποφάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων για την άσκηση της μεταβαλλόμενης οικονομικής πολιτικής επηρέασαν την εξέλιξη της Ελλάδας την περίοδο αυτή. Επίσης, θα γίνει ανάπτυξη των κυριοτέρων πολιτικών γεγονότων (τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στην εξωτερική) που έλαβαν χωρά στην ελληνική επικράτεια καθώς και την εξέλιξη τους.

            Στην περίπτωση της Τουρκίας θα αναπτυχθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, με την ¨βοήθεια¨ εξωτερικών επεμβάσεων, συνδυάζοντας πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν καθ΄όλη την περίοδο. Η μετάβαση της Τουρκίας από μια κρατιστική και αυταρχική χωρά σε μια φιλελεύθερη πολιτικά και οικονομικά, την καθίστα αρκετά ενδιαφέρουσα προς μελέτη.

            Τέλος, μέσα από την παράθεση των γεγονότων σε συνδυασμό με οικονομικούς δείκτες στους όποιους θα απεικονίζεται η οικονομική εξέλιξη των δυο χωρών σε νευραλγικούς τομείς,  θα εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα εξυπηρετήσουν στην κατανόηση των αιτιών αυτών των  αυξομειώσεων που έλαβαν χώρα την χρονική περίοδο 1949-2010

Από την μελέτη αυτή προσδοκάται να αποδειχθεί πως η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, καταρχάς, δεν έχει πολιτικό προσανατολισμό και κατά δεύτερον πως ανεξάρτητα από την πολιτική αστάθεια ή σταθερότητα μιας χώρας, η δημοσιονομική πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί μπορεί να αλλάξει άρδην την ιστορία της.

 

Λέξεις – κλειδιά: Ελλάδα, Τουρκία, οικονομία, πολιτική, πολιτικά κόμματα, οικονομική και πολιτική κρίση.

Related Articles