ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Γιαννούλα Καρρά

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Περίληψη

Η λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν για αυτές με βάση την τρέχουσα αρνητική οικονομική εμπειρία οδηγεί τους οργανισμούς αυτούς στην λήψη αποφάσεων με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και εν τέλει την υψηλή κερδοφορία. Οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις αποτελούν δοκιμασμένη πρακτική για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της επίδρασης των στρατηγικών αυτών στο εργατικό δυναμικό των οργανισμών με έμφαση στο ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Στην εργασία εξετάζεται η διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά με τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση ερωτηματολογίου

Λέξεις Κλειδιά: Εξαγορές, συγχωνεύσεις, τραπεζικοί οργανισμοί, ανθρώπινο δυναμικό, στατιστική ανάλυση

Related Articles