Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Παναγιώτα Καραμίντζιου

“Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ”

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Δικαίου στον ελληνικό δημόσιο τομέα σήμερα.  Η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου, κατά τη διάρκεια των  τελευταίων ετών, προέβη σε συνεχείς νομοθετικές  αλλαγές όσον αφορά στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων, στον περιορισμό του αριθμού των, καθώς και σχετικά με το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας, το οποίο λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως πειθαρχική ποινή. Οι επιχειρούμενες αλλαγές μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν ως στόχο:  α) την αντικειμενικότερη κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου με την τοποθέτηση δικαστικών λειτουργών στη σύνθεσή τους για πρώτη φορά και  β) την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας (παραπομπή υπαλλήλου και εκδίκαση της πειθαρχικής δίκης), ορίζοντας και εδώ για πρώτη φορά, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλα τα στάδια ολοκλήρωσής της. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι εάν οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και  εάν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και κατανοούν τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου.

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Πειθαρχικό Δίκαιο, δημόσιοι υπάλληλοι, πειθαρχικά συμβούλια, ΕΔΕ, πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές, αυτοδίκαιη αργία.  

Related Articles