ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περίληψη

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ο εντοπισμός των παραγόντων που οδηγούν τους φορολογούμενους σε παραβατική συμπεριφορά .

Γίνεται αναφορά του φορολογικού τοπίου στην Ελλάδα, των πηγών άντλησης των φορολογικών εσόδων, του τρόπου κατανομής του φορολογικού βάρους , τα έτη πριν αλλά και κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αναλύονται οι έννοιες της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής  και της παραοικονομίας, οι τομείς που εντοπίζονται καθώς και οι τρόποι εμφάνισης τους. Γίνεται αναφορά για την φορολογική συμμόρφωση μέσα από πραγματοποιηθείσες έρευνες και από διεθνή βιβλιογραφία.  Για την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου της  φορολογικής συμμόρφωσης πραγματοποιείται έρευνα μέσω ερωτηματολογίου,  το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη, ανεξαρτήτως  ηλικίας και εισοδηματικών κριτηρίων. Αναλύονται οι πεποιθήσεις των φορολογούμενων, η σχέση που έχουν με την φορολογική διοίκηση και οι λόγοι που δεν συμμορφώνονται φορολογικά. Προτείνονται λύσεις για την βελτίωση του επίπεδου της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της αναδιοργάνωσης  του φοροεισπρακτικού μηχανισμού , της καλλιέργειας φορολογικής κουλτούρας καθώς και την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φόρος, Έσοδα, Φορολογία, Φοροδιαφυγή, Παραοικονομία, Φορολογική Συμμόρφωση

Related Articles