Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα , η περίπτωση του Taxisnet

Ιωάννα Καντιώτη

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα , η περίπτωση του Taxisnet

Περίληψη

 

Μια από τις σημαντικότερες προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η βελτίωση των υπηρεσιών σε κρατικούς οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι αφενός να προσδιοριστούν τόσο σε επιστημονικό – θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οι όροι Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-Government) , Τεχνολογία  της   επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ/ICT) , Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Κατηγορίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ωριμότητα και μοντέλα Ωριμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Αποτελεσματικότητα Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ικανοποίηση Πολίτη , Παράγοντες Ικανοποίησης και  αφετέρου η αξιολόγηση του  ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος  από την  πλευρά του πολίτη και ο προσδιορισμός του βαθμού ικανοποίησης  των πολιτών  από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  και  συγκεκριμένα από την υπηρεσία TaxisNet.

Η έρευνα αυτή σκοπεύει να διερευνήσει ορισμένους παράγοντες ικανοποίησης (έλεγχος , πολυπλοκότητα , ασφάλεια , ποιότητα συστήματος και πληροφοριών) για την αξιολόγηση "του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών .

Για την επίτευξη του σκοπού, αναπτύχτηκε περιγραφική έρευνα με στόχο την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, βάση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων, περιλαμβάνοντας σαφής δήλωση των σκοπών και στόχων της έρευνας. Η συλλογή των ερευνητικών πληροφοριών, έγινε από συγκεκριμένο πληθυσμό μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δημιουργώντας έτσι μία περιγραφική – ποσοτική έρευνα.

 

 

Σημαντικοί Όροι:  e-Government, Taxisnet, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία , Ικανοποίηση Πολίτη

Related Articles