Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2015

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2015

Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την οικονομική πορεία και τις προοπτικές βιωσιμότητας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Νομού Βοιωτίας, μετά την συνένωση αυτών με τον νόμο 3852/2010, γνωστό ως «νόμο του Καλλικράτη», και τον εντοπισμό των οικονομικών προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, δίνοντας έμφαση στην διαχρονική και συγκριτική οικονομική ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ του Νομού. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία προβαίνει στην διαχρονική και συγκριτική οικονομική ανάλυση των στοιχείων των Προϋπολογισμών και των Απολογισμών των ΟΤΑ του Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα  των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Τανάγρας, Ορχομενού, Αλιάρτου - Θεσπιέων, και Διστόμου - Αράχωβας -  Αντίκυρας, για το χρονικό διάστημα από 2011 έως 2015 με την χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών. Αρχικά επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος με αναφορά στο νομικό πλαίσιο, που διέπει την σύνταξη των ανωτέρω βασικών οικονομικών καταστάσεων. Στην συνέχεια, ακολουθεί μια γενική αναφορά στην ταυτότητα του κάθε Δήμου και έπεται η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών δεικτών στα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία τους για το διάστημα 2011-2015.      Γίνεται αναφορά στην θεωρητική προσέγγιση των δεικτών ενώ από την εφαρμογή αυτών προκύπτουν συμπεράσματα τόσο για την χρήση τους στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις όσο και για την διαχρονική και συγκριτική αξιολόγηση των ίδιων των δήμων. Εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την εισπραξιμότητα και το ύψος των ιδίων εσόδων αλλά και των συνολικών εσόδων κάθε δήμου τα μεγέθη των επιχορηγήσεων, την συμμετοχή των δήμων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και γενικότερα σε επενδύσεις, την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, το κόστος απασχόλησης, καθώς και  θέματα ενδεχόμενης νομιμότητας.   Η εξέταση των ανωτέρω ενδεικτικών στοιχείων με την βοήθεια των δεικτών παρέχει τα μέσα ώστε να αξιολογηθεί η οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια κάθε δήμου στην πορεία των πέντε ετών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ο.Τ.Α. Α΄(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού), Προϋπολογισμοί, Αριθμοδείκτες, Δήμοι.

Related Articles