ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεόδωρος Καλανδατζής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Περίληψη

 

Από την δεκαετία του 1970 στο εξωτερικό και περίπου δύο δεκαετίες αργότερα στην Ελλάδα, άρχισε να γίνεται λόγος και να μελετάται όλο και πιο αναλυτικά το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (job burnout ή burnout, εν συντομία). Μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι ερευνητές και καθηγητές αναφέρονται στο φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την επαγγελματική ικανοποίηση, για την οποία έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα και έρευνες. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην αρνητική συσχέτιση που εμφανίζεται μεταξύ της ικανοποίησης και της εξουθένωσης.

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις έννοιες της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης σε έναν νευραλγικό τομέα της εθνικής οικονομίας, όπως είναι ο τραπεζικός τομέας. Περαιτέρω θα εμβαθύνουμε στο πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας.

 

 

Σημαντικοί Όροι: παρακίνηση, εξάντληση, επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματική ικανοποίηση, τράπεζες

 

Related Articles