Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Ελληνική Οικονομία

Θεόδωρος Ιτσκος

Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Ελληνική Οικονομία

Περίληψη

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει με έμφαση το μέγεθος της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κρίσεως από το 2009 και εντεύθεν όπως αυτή επέδρασε και έχει καταγραφεί έως σήμερα στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που συνθέτουν την έννοια του εθνικού προϊόντος . Η ανάπτυξη της παρούσας πραγματοποιείται σε πέντε κεφάλαια . Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει περιγραφικά την πορεία του παγκόσμιου ΑΕΠ  , αυτό των κυρίαρχων οικονομιών και της Ελλάδος καθώς δε και επιμέρους μεγέθη. Το δεύτερο, ασχολείται με την ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών γεγονότων και με τα μνημόνια επιμέρους, με έμφαση στο τρίτο.

 Το τρίτο κεφάλαιο  αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρό της πολικής των μνημονίων τις αρχές δόμησης των Μνημονίων και στην επιλογή της περιοριστικής πολιτικής, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις διαμόρφωσης του εισοδήματος  από την πλευρά του εισοδήματος και της δαπάνης και της ισχύουσας εξίσωσης τις επιδράσεις των μέτρων σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις καθώς δε και στον κρατικό τομέα  . Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη γενική αποτίμηση των για να καταλήξουμε στον επίλογο με τις αντίστοιχες προσεγγίσεις για την υφιστάμενη καταστάσεις και τυχόν διεξόδους

Ο στόχος  που προκύπτει από τη σύνοψη των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από τα ανωτέρω για την συνολική επίδραση της ασκούμενης περιοριστικής πολιτικής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλή εκτίμηση της όλης καταστάσεως και κατά πόσο αυτή έχει επιδράσει θετικά ή εάν χρειάζεται να αλλάξει πορεία που θα έχει διαφορετική προοπτική .

Λέξεις Κλειδιά: μνημόνια, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές, εξαγωγές, σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου, νοικοκυριά , εθνικοί λογαριασμοί,

Related Articles