ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Βασιλική Ι. Ηλιοπούλου

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ»

 

 

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του κατά πόσον η βελτίωση στη δημόσια διοίκηση οδηγεί στη φορολογική ηθική. Ειδικότερα, στην εργασία αυτή έγινε ανάλυση των συνεπειών της φοροδιαφυγής και της φορολογικής συμμόρφωσης, κάνοντας ειδική μνεία στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και στο ρόλο που έχει αναλάβει από το 2013 μέχρι σήμερα.

Το βασικό συμπέρασμα, το οποίο προέκυψε από την  έρευνα, που  πραγματοποιήθηκε στο μόνιμο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι ότι παρά την αποδεδειγμένα αποτελεσματική δουλειά, που κάνει το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σήμερα, εντούτοις η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής έχει σαν αποτέλεσμα πλήθος ελέγχων που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, να παραμένουν εκκρεμείς, γεγονός το οποίο στερεί σημαντικά έσοδα από το ελληνικό δημόσιο.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν στους ελεγκτές του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. να εκτελέσουν με ακρίβεια τα ελεγκτικά τους καθήκοντα, αποκαλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα φαινόμενα απόκρυψης φορολογητέας ύλης, τα οποία στη συνέχεια θα δώσουν σημαντικά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο.

 

Λέξεις κλειδιά: φοροδιαφυγή, δημόσια διοίκηση, Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., φορολογική ηθική

 

Related Articles