Η βιωσιμότητα του Φαρμακείου ως μονάδα παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 Αθανασία Ηλιοπούλου

« Η βιωσιμότητα του Φαρμακείου ως μονάδα παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας »

Περίληψη

 

Το ελληνικό φαρμακείο δεν αποτελεί μια τυπική οικονομική μονάδα. Ο φαρμακοποιός ποιεί εμπορικές πράξεις, όμως πέρα και πάνω από αυτή του τη δραστηριότητα παραμένει πάντα ένας επιστήμονας με κοινωνική προσφορά. Οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν στον έλληνα φαρμακοποιό καταξίωση και κύρος μεταξύ άλλων επαγγελματικών ομάδων. Ως εκ τούτου έχει αξία, να καταδειχθεί αν η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας έχει επηρεάσει αφενός την οικονομική λειτουργία του φαρμακείου και αφετέρου την κοινωνική προσφορά του φαρμακοποιού. Προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των φαρμακοποιών, θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν από ένα δείγμα φαρμακοποιών, σχετικές ερωτήσεις που θα απαρτίζουν ένα δομημένο σε δύο μέρη ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και συγκρίσεων με παλαιότερα υπάρχοντα στοιχεία. Τέλος, θα επιχειρηθεί να καταδειχθούν οι τρόποι προσαρμογής των παραδοσιακών φαρμακείων στις νέες οικονομικοκοινωνικές απαιτήσεις και να καταγραφούν ορισμένα αποτελέσματα ως προς το πώς αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στον κλάδο τους.        

 

 

 

Σημαντικοί όροι: Φαρμακείο, φαρμακοποιός, οικονομική μονάδα, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κοινωνική προσφορά, προσαρμογή.

 

 

Related Articles