Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νεκταρία Ζορμπαλά

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Περίληψη

   Όσο προχωράει η οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φορολογικά συστήματα μεταξύ των χωρών της δέχονται έντονες επιρροές μεταξύ τους και αξίζουν την προσοχή μας. Τα διάφορα είδη φόρων που επιβάλλει η κάθε χώρα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά τους όσο και ως προς την «πηγή συγκέντρωσής» τους. Οι διαφορές στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας αναφορικά με το συνολικό ύψος των φορολογικών εσόδων, αλλά και ως προς τη διάρθρωσή τους είναι εμφανείς (Καπλάνογλου και Ράπανος, 2014).  H μελέτη της ιστορικής τους διαμόρφωσης, της εξέλιξής τους και κυρίως ο μετέπειτα εκσυγχρονισμός τους με απώτερο στόχο την τελική εναρμόνισή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει ένα από τα πιο γνωστά είδη του φόρου που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον φόρο περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση θα γίνει για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα γνωρίσουμε την ιστορική του αναδρομή στην Ελλάδα και θα γίνει συνοπτικά σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναφερθούν τυχόν διαφορές ή ομοιότητες. Ειδικότερα θα αναφερθούν τα έσοδα που εισπράττει η κάθε χώρα από το συγκεκριμένο είδος φόρου.

   Τέλος, μέσα από την μελέτη των στοιχείων ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα φορολογουμένων πολιτών και παρουσίαση αυτών, θα κατανοηθεί η αποδοτικότητα του φόρου από πλευράς εσόδων και ποιές μεταρρυθμίσεις μπορεί να γίνουν για να γίνει ο φόρος περιουσίας αποδοτικότερος και λιγότερο στρεβλωτικός.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Φόρος, περιουσία, ιδιοκτησία, μεταρρύθμιση, Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ΕΝΦΙΑ, εισπραξιμότητα, έσοδα, απαλλαγή, αφορολόγητο όριο, α’ κατοικία, φορολογική δικαιοσύνη

Related Articles