Η πρακτική της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του

Μαρίνα Δρυμαλίτου

«Η πρακτική της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του»

 Περίληψη

Οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) με τις απαραίτητες προσαρμογές στην Δημόσια Διοίκηση  διασφαλίζουν την ποιότητα και  αποδοτικότητα με στόχο όχι μόνο τη δημιουργία και τήρηση κανόνων, αλλά και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την επίτευξη των επιθυμητών  αποτελεσμάτων.

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών επέφερε πολλές αλλαγές και καινοτόμες πρακτικές στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Με το Ν. 3230/2004 εφαρμόζονται στις Δημόσιες υπηρεσίες οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος για τη φοροδιαφυγή 2011-2013 και του στρατηγικού σχεδίου 2011-2015 για την Ελληνική φορολογική διοίκηση προχωράει στη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σε αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των Δ.Ο.Υ. με σημαντική μείωση αυτών. Η μείωση αυτή επέφερε σημαντικά προβλήματα κυρίως στις νησιωτικές περιοχές για  τους κατοίκους και υπαλλήλους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα που διαφαίνονται για το αν και κατά πόσο ήταν αναγκαία και επιτυχημένη η αναδιοργάνωση αυτή, αν υλοποιείται το όραμα της ΓΓΔΕ και πώς μπορούν οι υπηρεσίες να γίνουν αποτελεσματικές, ποιοτικές και αποδοτικές ως προς τη συλλογή φόρων, την εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Τα αποτελέσματα της εργασίας μετά την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου, αφορούν στην αναδιοργάνωση των εφοριών του νομού Κυκλάδων, αντιπροσωπευτική νησιωτική περιοχή, και του Ν. Αττικής, αντιπροσωπευτική περιοχή ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν για την ανάγκη αναμόρφωσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Επιπρόσθετα, καταδεικνύεται η επιλογή βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την υλοποίηση των στόχων, σε ένα σταδιακά βελτιούμενο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και τις υπηρεσίες μας, την αύξηση των φορολογικών ελέγχων, τη μεγιστοποίηση  των εσόδων, την πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

 

Λέξεις κλειδιά: αναδιοργάνωση, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έλεγχοι, φοροδιαφυγή, ποιότητα.

Related Articles