Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ερασιτεχνικός Αθλητισμός

Παναγιώτα Διαμαντέα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ερασιτεχνικός Αθλητισμός»

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της σημασίας της στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η έννοια της ΕΚΕ αντικατοπτρίζει μία νέα, σύγχρονη αντίληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας και περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον, για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως έχει αποδειχτεί στην βιβλιογραφία, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ αθλητισμού και ΕΚΕ λόγω της ικανότητας του πρώτου να επιλύει κοινωνικά ζητήματα και του αντίκτυπου και της προβολής του στην κοινωνία. Η ΕΚΕ μέσω του αθλητισμού είναι σήμερα μια στρατηγική περιοχή στην οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους τόσο οι φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μεμονωμένοι αθλητές), όσο και οι εταιρίες που υπάρχουν και λειτουργούν έξω από την "αθλητική βιομηχανία" ή λειτουργούν παράλληλα με αυτή προκειμένου να επιτύχουν τους δικούς τους εμπορικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η έρευνα του θέματος, μέσω ανάλυσης ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου, επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ένταξης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων/κρατικών φορέων. Με την περάτωση της έρευνας αντλήθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την σχέση της ΕΚΕ και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αναφέρθηκαν προτάσεις προς τα αθλητικά σωματεία και τις επιχειρήσεις/κρατικούς φορείς καθώς και πεδία για μελλοντική έρευνα.

 

Σημαντικοί όροι:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ερασιτεχνικός Αθλητισμός, Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία, Αθλητική Κοινωνική Χορηγία.

Related Articles