Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΙΛΛΙΑ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές και σηµαντικές παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα και ειδικότερα στην φορολόγηση των επιχειρήσεων.

Στόχος της εργασίας είναι να επισημανθούν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην φορολόγηση των επιχειρήσεων μετά την υπογραφή του πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμοφής και να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών στη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο ερώτημα που εξετάστηκε είναι «Σε τι βαθμό έχει επηρρεαστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων του δείγματος απο τα επιβαλλόμενα μέτρα και η αλλαγή σε ποίο μέτρο έχει το μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο». Σε αυτόν τον τομέα, επιδιώχθηκε να σκιαγραφηθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων του δείγματος και η εκτίμησή τους για την μελλοντική τους πορεία.

Το δεύτερο ερώτημα που εξετάστηκε είναι «Η υψηλή φορολογία θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα;». Σε αυτόν το κομμάτι τομέα επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί η άποψη των επιχειρηματιών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να δύναται να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση ή και να συγκριθούν με αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών.

Ειδικότερα, η μελέτη εκτείνεται σε 5 κεφάλαια:

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αναφορά στη βιβλιογραφία όλων των πηγών που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της, ενώ στο Παράστημα παρατίθενται επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε (Ερωτηματολόγια κτλ.).

Η μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι κατά κανόνα η βιβλιογραφική και η διαδικτυακά ηλεκτρονική αναζήτηση σχετικών πηγών, νομών, άρθρων και απόψεων, ο συνδυασμός των οποίων με την πρωτογενή έρευνα που διενεργήθηκε και με επιπρόσθετες πλευρές προσωπικής ανάλυσης και έρευνας του θέματος, συνετέλεσε στην προσπάθεια η μελέτη αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις στοχεύσεις μιας επιστημονικής εργασίας.

 

Σημαντικοί Όροι

Οικονομική Κρίση

Μακροοικονομική σταθερότητα

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Προγράμμα οικονομικής προσαρμογής

Νομικό πρόσωπο / Νομική οντότητα

Φορολογία

Φοροδιαφυγή

Φ.Π.Α

Related Articles