Δήμοι και Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας. Κατάρτιση - τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Παρουσίαση ενός πρότυπου σχεδίου Ο.Ε.Υ. για Δήμο και συγκεκριμένα για τον Δήμο Χαλανδρίου

Θεολόγος Γκόγκος

«Δήμοι και Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας. Κατάρτιση - τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Παρουσίαση ενός πρότυπου σχεδίου Ο.Ε.Υ. για Δήμο και συγκεκριμένα για τον Δήμο Χαλανδρίου»

 

Περίληψη

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν στις μέρες μας ίσως το πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της τοπικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής. Μέσω των  Ο.Τ.Α. οι πολίτες έρχονται σε πρώτη επαφή με την κεντρική διοίκηση, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και της στρεβλώσεις των υπηρεσιών και ο βαθμός ικανοποίησης τους εξαρτάται από το βαθμό της οργάνωσης των υπηρεσιών, από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ιδιαίτερα σήμερα, που η Ελληνική κοινωνία βιώνει συνθήκες οικονομικής κρίσης, με συστατικά στοιχεία της την υψηλή ανεργία, την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την έλλειψη οικονομικών πόρων για την υγεία, την παιδεία και γενικότερα για το κράτος πρόνοιας, οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο, που είναι η προστασία του δημότη και να γίνουν ο μοχλός ανάπτυξης, προόδου της τοπικής κοινωνίας.

Ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία σωστών οργανωτικών δομών, κατάλληλα στελεχωμένων. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει αφού πρώτα αναδείξει τα προβλήματα από την κατάρτιση ενός Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας να προσπαθήσει να αποδείξει ότι ένας Ο.Ε.Υ. σωστά δομημένος, με σαφείς αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων, με δια τμηματικές συνεργασίες, δημοκρατική λειτουργία και στελεχωμένος με τις κατάλληλες ειδικότητες όσο αναφορά το προσωπικό, μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα με δημιουργία και ανάπτυξη οριζόντιας πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας Συντονιστικά συμβούλια, Ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση οδεύοντας προς τον 21ο αιώνα αλλάζει ρόλο, εκσυγχρονίζεται, αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στα καινούργια δεδομένα. Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελούν ένα τέτοιο εργαλείο.

 

Σημαντικοί Όροι: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Σχέδιο Καποδίστριας, Σχέδιο Καλλικράτης.  

Related Articles