Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Αθανάσιος – Θεόδωρος Γκίνης

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Περίληψη

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μία μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματώνεται μέσω της σύστασης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων.  Στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων εντάσσεται ένα μεγάλο εύρος οικονομικών οντοτήτων που αναλαμβάνουν επιχειρηματική πρωτοβουλία σε τομείς που προσθέτουν κοινωνική αξία ή συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη μίας μειονεκτικής περιοχής.  Επίσης, συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μη προνομιούχων ατόμων.  Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη έχει αποτελέσει άξονας κεντρικής πολιτικής της Ε.Ε., αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών, εντούτοις το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται κυρίως στην εργασιακή ενσωμάτωση μακροχρόνια ανέργων ή και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Στην Ελλάδα, παρόλο που η κοινωνική επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ο ρόλος της και αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά περιορισμένη και υπολείπεται από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Εντούτοις, αναδεικνύονται αρκετές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης και εδραίωσης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, στηριζόμενες σε κίνητρα που παρέχονται βάσει του νέου νομικού πλαισίου και σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Σκοπός της εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση και εμβάθυνση των εννοιών που αποτελούν και συνθέτουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και η θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Σημαντικοί Όροι:

Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχείρηση, Κοινω

Related Articles