ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ: ΕΙΔΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ηλίας Γιαννούλης

 

ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ:  ΕΙΔΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε την άμεση και κυρίως την έμμεση φορολογία, καθώς αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων του κράτους, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες και να υποβληθούν προτάσεις για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Για το σκοπό αυτό η εργασία χωρίστηκε σε επτά κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από εννοιολογικούς προσδιορισμούς καθώς και τις αντιδράσεις των φορολογούμενων.

Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει γενικά θέματα φορολογίας και οικονομικής πολιτικής.

Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει μια θεωρητική προσέγγιση για τη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, παρουσιάζοντας τρεις θεωρίες για το σκοπό αυτό.

Το τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει τις επιδράσεις των φόρων σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους έμμεσους φόρους, τα είδη, τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους.

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έμμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και στην ανάλυση των φορολογικών πολιτικών ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και κυρίως της Ελλάδας.

Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, τη σημασία του, τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης και τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται.

Η μελέτη κλείνει με την παράθεση συμπερασμάτων της προηγηθείσας ανάλυσης.

 

Σημαντικοί όροι: Έμμεσοι φόροι, άμεσοι φόροι, φορολογικά βάρη, φορολογική πολιτική

 

Related Articles