Εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και Ευρώπη. - Μελέτη περίπτωσης: οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Ελλάδα

Παρασκευή Γιαννουλάκη

«Εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και Ευρώπη. - Μελέτη περίπτωσης: οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Ελλάδα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι καινούριες τεχνολογίες, αρχικά, δημιουργούν ένα πλαίσιο λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από διαρκή αναπροσαρμογή. Η εκπαίδευση γίνεται με σκοπό να βρεθούν απαντήσεις σε μεγάλο αριθμό οργανωτικών προβλημάτων. Υπόσχεται να επιφέρει καλύτερη ατομική και συλλογική απόδοση με έτσι ώστε να μεγαλώσει η παραγωγικότητα να καλυτερεύσει η ποιότητα του παραγόμενου έργου, να μειωθούν τα έξοδα και οι καθυστερήσεις, να βοηθήσει στην σωστή και πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. να μεγαλώσει το ζήλο και να αυξήσει το ηθικό των υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει και να περιγράψει το νομοθετικό πλαίσιο, τις μεθόδους, τα συστήματα, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως των δικαστικών υπαλλήλων στην χώρα μας.  Επιχειρείται ο εντοπισμός των αναγκών που παρουσιάζονται από την καθημερινή πρακτική και των τυχών αναφυόμενων προβλημάτων από την λειτουργία του, όπως και η διατύπωση προτάσεων για τη καλυτέρευση και την περισσότερη δυνατή αξιοποίηση της λειτουργίας του εκπαιδευόμενου. Η κατάληξη της έρευνας παρουσιάζει ότι η πλειοψηφία των δικαστικών υπάλληλων είναι μέτρια εκπαιδευμένη. Οι γνώσεις πάρθηκαν εμπειρικά πάνω στην πράξη δίχως εκπαίδευση.  Η εμπειρία των συμμετεχόντων από την έως τώρα συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην πλειοψηφία της είναι θετική ή πολύ θετική, ενώ η επιμόρφωση στο Δημόσιο Τομέα συνεπάγεται με διαρκής αναβάθμιση των προσόντων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Στην ουσία, στην εκπαίδευση και  κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων εμφανίζεται ένα κενό. Άρα, μια πολυδιάστατη διαδικασία εντόπισης εκπαιδευτικών αναγκών είναι αναγκαία. Στην συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων των αναγκαίων για την σωστή χρήση των υπηρεσιών, η επιστημονική κοινότητα, οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες, η συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, οι ειδικοί στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση,  Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ελλάδα, δικαστικοί υπάλληλοι, κατάρτιση, επιμόρφωση

Related Articles