ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

 

Περίληψη

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούντο συνδετικό κρίκο μεταξύ πολίτη και κράτους σε τοπικό επίπεδο (Δήμων και Περιφερειών). Το γεγονός αυτό τους καθιστά σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνους μέσω των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, για την άσκηση μιας σειράς πολιτικών αναπτυξιακού, κοινωνικού και διοικητικού χαρακτήρα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και διαφάνειας με τους πολίτες.

Όπως κάθε οργανισμός του οποίου η καλή λειτουργία προέρχεται πρωταρχικά από το έμψυχο δυναμικό του, έτσι και οι δημόσιοι οργανισμοί (και συγκεκριμένα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), οφείλουν να διατηρούν στους κόλπους τους ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να ανταπεξέλθει στους στόχους που του έχουν τεθεί.

Ως εκ τούτου η αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία κομβικού χαρακτήρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέσω αυτής εκτιμάται η απόδοση κάθε εργαζόμενου και προσδιορίζεται ο βαθμός που ο κάθε υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα και στόχους που του έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, δεδομένου ότι η απόδοση των εργαζομένων συνδέεται (είτε σε μεγάλο, είτε σε μικρό βαθμό) με την αμοιβή τους, αυτό καθιστά την αξιολόγηση του προσωπικού ακόμα πιο επιβεβλημένη.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το θεσμό της αξιολόγησης και το βαθμό ικανοποίησής τους από τον υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησής τους. Πέραν αυτού, αποσκοπεί να λάβει απαντήσεις σχετικά με το αν και σε τι βαθμό συνδέεται η αμοιβή ως μέσο παρακίνησης και ο τρόπος αξιολόγησης με την απόδοση των υπαλλήλων. Για την διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων, μελέτη περίπτωσης αποτέλεσε ο Δήμος Αιγάλεω.

 

Σημαντικοί όροι: Δημόσιος Τομέας, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αξιολόγηση, Αμοιβές

 

Related Articles