ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Γεώργιος Γεωργόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

Περίληψη

 

Σκοπός: Η φορολογία και οι διαφορές στα φορολογικά συστήματα μεταξύ χωρών σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο για τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς, αλλά και για κάθε πολίτη που πληρώνει φόρους.

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των διαφορετικών πτυχών και χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων και πολιτικών σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστούν οι διαφορετικές φορολογικές πολιτικές μεταξύ των χωρών-μελών, εστιάζοντας στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τον τρόπο κατά τον οποίο ο συγκεκριμένος φόρος εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε κάθε χώρα-μέλος ξεχωριστά. Επιπλέον, ο ερευνητής διερευνά τις απόψεις σχετικά με την εξαγγελία και πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλει ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης των ιδιωτικών φορέων.

Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση: Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ο ερευνητής ακολούθησε τη μεθοδολογία του Θετικισμού, συνέλεξε ποσοτικά δεδομένα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ των γονέων και των εργαζόμενων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς εκπαίδευσης.

Ευρήματα: Το κυριότερο εύρημα της έρευνας είναι η αρνητική γνώμη των συμμετεχόντων για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί με την άποψη ότι η επιβολή του νέου φόρου θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του εισοδήματος των γονέων και θα αναγκάσει πολλούς γονείς να επιλέξουν το δημόσιο σχολείο για τα παιδιά τους στο μέλλον. Ο ερευνητής εντοπίζει μια συσχέτιση μεταξύ της γνώμης των συμμετεχόντων και της εισοδηματικής τους ομάδας, καθώς και της επαγγελματικής τους ομάδας.

Σημαντικοί Όροι: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), φορολογικά συστήματα, άμεσος φόρος, έμμεσος φόρος, εκπαίδευση.

Related Articles