Εκπαίδευση στον Δημόσιο Τομέα: Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Λουκία Γεωργίου

Εκπαίδευση στον Δημόσιο Τομέα: Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

Περίληψη

 

Η πολιτική εξέλιξη προήλθε από την Ευρώπη, αργότερα στις χώρες που συνδέονται άμεσα πολιτιστικά με την Ευρώπη και πολύ αργότερα με τον υπόλοιπο κόσμο (κυρίως μετά το τέλος της αποικιοκρατίας), αναφέροντας τρία συστήματα παραγωγής. Και τα τρία συστήματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, επιδίωξαν να εκπαιδεύσουν τους πολλούς. Ωστόσο, αυτή η εκπαίδευση δεν έφερε οικονομική ισότητα. Στόχος ήταν να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να σπουδάσουν. Η σημερινή οικονομική κατάσταση απαιτεί αυξημένες δεξιότητες από τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους των γραφείων.

Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, βασικός παράγοντας είναι η συνεχής κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευρύτερων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και του μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στις ανάγκες που βασίζονται στις διεθνείς απαιτήσεις.

Η διά βίου μάθηση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να ανταποκρίνεται στα διαφοροποιητικά καθήκοντα στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενημερωμένης γνώσης και ενισχύει το προσωπικό ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας.

Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της δημόσιας κατάρτισης των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων στην Ελλάδα.

Επιλέξαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, επειδή είναι σημαντικός εκπρόσωπος του δημόσιου τομέα και θα επικεντρωθούμε στους ανθρώπινους πόρους και τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα διαπιστώσουμε, και αργότερα θα διασαφηνίσουμε μέσω της έρευνάς μας την ποιότητα της κατάρτισης και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και κυρίως τις επιπτώσεις που έχει η εκπαίδευση σε δημόσιους υπαλλήλους. Η προσέγγιση της κατάρτισης του δημόσιου τομέα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων θα συσχετιστεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Θα εξετάσουμε τους φορείς κατάρτισης που παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων.

Θα δοθεί έμφαση στη σημασία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης και στις επιπτώσεις της κατάρτισης σε αυτούς.

Μέσω της έρευνάς μας θα αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας αναλύοντας τα στοιχεία από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μας και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων μας.

 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, δημόσιος τομέας, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημόσιος υπάλληλος, διά βίου μάθηση.

Related Articles