ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ., ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Θεοδώρα Γάτου

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ., ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Περίληψη

Οι έννοιες της ποιότητας υπηρεσιών υγείας και η ικανοποίηση των ασθενών πολλές φορές ταυτίζονται, όμως η αντίληψη αυτή είναι εσφαλμένη.  Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της επιτυχίας των νοσοκομείων μέσω των υπηρεσιών τους, του προσωπικού τους, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους και των υποδομών τους.  Ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας επιτυγχάνεται, όταν οι διαδικασίες ενός νοσοκομείου είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των ασθενών.

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα, από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχονται από το ΕΣΥ και συγκεκριμένα από το Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».  Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα του συγκεκριμένου Νοσοκομείου.   

Είναι σημαντικό να διενεργούνται τέτοιες μελέτες, διότι μια τέτοια ομάδα ασθενών που αναγκάζονται να κάνουν πολύ συχνή χρήση των υπηρεσιών υγείας, ορισμένοι ίσως και σχεδόν καθημερινή (νεφροπαθείς – αιμοκάθαρση),  με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να αποτελεί “το δεύτερο σπίτι τους”, είναι οι μόνοι που μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα του συστήματος υγείας της χώρας μας.  Επίσης είναι οι πλέον κατάλληλοι να προσδιορίσουν, μέσω των απαντήσεων τους, τις αλλαγές που τυχόν χρειάζονται οι δομές των νοσοκομείων, το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις σχέσεις τους με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αλλά και το βαθμό ικανοποίησης τους από τον εξοπλισμό, την τεχνολογία, καθώς και τον χρόνο αναμονής στα ραντεβού των επισκέψεων.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ικανοποίηση ασθενών, χρόνια νοσήματα, ποιότητα υπηρεσιών υγείας.

Related Articles