ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σπυριδούλα Βάζου

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δηλαδή στους Δήμους. Ο όρος ηλεκτρονικές προμήθειες  χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (διαδίκτυο) για την διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο διεξαγωγής προμηθειών, μεταξύ των Δήμων και των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Το Προεδρικό Διάταγμα  28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ο ΕΚΠΟΤΑ[1]  που από το 1985 αποτελούσαν την κύρια και βασική νομολογία όλων των προμηθειών των δήμων, καταργήθηκαν και ένα νέο ενιαίο εθνικό νομικό πλαίσιο έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δημιουργήθηκε. Το νέο αυτό νομικό πλαίσιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών διεξαγωγής προμηθειών στο σύνολο της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση του νέου νομοθετικού πλαισίου Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των Κοινοτικών Οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί  στους προηγούμενους νόμους. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να  διαπιστώσουμε τα πλεονεκτήματα από την ηλεκτρονική διεξαγωγή των προμηθειών και εργασιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παράλληλα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της έτσι ώστε να υποβληθούν προτάσεις βελτίωσης.

 Η συλλογή πληροφοριών γίνεται με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από το προσωπικό των τμημάτων προμηθειών δήμων που ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές προμήθειες.  

Σημαντικοί Όροι: Ηλεκτρονικές προμήθειες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

 

[1] Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Related Articles