ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τελευταία μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών Ταμείων, κατεύθυνε τα κράτη μέλη προκειμένου να θεσμοθετήσουν οργανωτικές δομές και διαδικασίες εξασφάλισης αποτελεσματικότητας για την ορθή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών τον τρόπο και τη μορφή οργάνωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταβάλλοντας το θεσμικό της πλαίσιο και αναπτύσσοντας ένα ικανό, να εγγυηθεί τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4314/2014.

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελεί η παρουσίαση της διοικητικής οργάνωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 στη χώρα μας, προκειμένου η τελευταία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του. Η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας και απαιτεί συντονισμένη δράση τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ορθή υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων με την ανάπτυξη ικανών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και την ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη, τη προσαρμογή των εθνικών διοικήσεων και του νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Προγραμματικής Περιόδου αυτής, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο κυρίως σε εθνικό επίπεδο, καθώς η αυξανόμενη αποκέντρωση της διαχείρισης των προγραμμάτων συνεπάγεται τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 

Σημαντικοί Όροι

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

Related Articles