ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ –ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Λούλα Αποστόλου

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ –ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

Περίληψη

 

Στην παρούσα  εργασία αρχικά  γίνεται μια εκτενής αναφορά σχετικά με την τελωνειακή υπηρεσία, το νομικό πλαίσιο των τελωνειακών παραβάσεων αλλά και τη διαδικασία  κολασμού των παραβάσεων αυτών. Στη συνέχεια ακολουθείσύγκριση μεταξύ των απλών τελωνειακών παραβάσεων και των λαθρεμπορικών παραβάσεων όσον αφορά τη γεωγραφική τους διάταξη, τη συχνότητά τους, το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες και τέλοςτηνεισπραξιμότητα των εν λόγω προστίμων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, να προτείνουμε βελτιωτικά μέτρα και καλές πρακτικές προκειμένου  να  στοχεύσουμε στην αύξηση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Η υπογράμμιση της αναγκαιότητας του εξορθολογισμού των προστίμων  κρίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη στην παρούσα φάση, που οι λειτουργίες όλων των θεσμών, τίθενται υπό δημοσιονομική αμφισβήτηση και καλούνται να ανταπεξέλθουν στο στοίχημα της σχέσης κόστους-οφέλους.

 

Σημαντικοί Όροι: Τελωνειακή Υπηρεσία, τελωνειακές παραβάσεις, λαθρεμπορικές παραβάσεις, κολασμός παραβάσεων, εξορθολογισμός προστίμων,εισπραξιμότητα προστίμων.

Related Articles