ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 Δημήτρης Αντωναράκος

 

« ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Τομέα καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι ασκεί άμεση επιρροή (θετική ή αρνητική) στην αποδοτικότητα καθώς και στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Τσέκος Θ. , 1996 & 2003 ).

Η παρούσα εργασία, έχει, ως στόχο της τόσο την καταγραφή της επαγγελματικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού  στο Δημόσιο Τομέα όσο  και την έρευνα και την πιθανή εξακρίβωση του βαθμού αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του δυναμικού αυτού.

Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά, σε Εθνικό επίπεδο, της μεθοδολογίας επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και τους συνταγματικά – νομοθετικά εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στο σύνολο της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενό της, την επαγγελματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί μελέτη σε Δημόσιο Φορέα, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο ανθρώπινο δυναμικό που ανήκει στη Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ώστε να αποτυπωθεί η χρησιμότητα της εκπαίδευσης του στην διαδικασία άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και η πιθανή αναγκαιότητα για περεταίρω επιμόρφωσή του, μέσω της συμμετοχής του σε πρόσθετα και πιο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. (Πασσάς Α. – Τσέκος Θ., 2004)

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν με γνώμονα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά θα αποτελέσουν τη βασική μέθοδο εξακρίβωσης του βαθμού αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Σημαντικό ρόλο στην καταγραφή αυτή, αποτελεί η μελέτη πολλών παραγόντων, που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης των συμπερασμάτων, όπως είναι η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η προϋπηρεσία.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: επαγγελματική εκπαίδευση, ανθρώπινο δυναμικό Δημόσιου Τομέα, Γ. Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Related Articles