Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η συμβολή τους στην Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Θεόδωρος Ανανδρανιστάκης

Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η συμβολή τους στην Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του  Υπουργείου Οικονομικών

 

Περίληψη

Είναι αλήθεια ότι στις ημέρες μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ένα από τα εργαλεία που έχει στην διάθεση της η Δημόσια Διοίκηση για να πετύχει τον παραπάνω στόχο είναι η χρήση της πληροφορικής και των προγραμμάτων που αυτή προσφέρει. Η χρήση της πληροφορικής μπορεί να βελτιώσει την σχέση κράτους και πολίτη, καθώς διευκολύνει τόσο τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες στην εκτέλεση του σκοπούς τους, αλλά από την άλλη διευκολύνει και τους πολίτες, τους λήπτες δηλαδή του δημόσιου αγαθού που παράγεται, κατά την επαφή τους με το  κράτος. Τόσο οι πολίτες όσο και οι ίδιοι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι χρήστες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν το παλαιό μοντέλο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης με νέους τρόπους  λειτουργίας, των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς.

            Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πληροφορικών συστημάτων  ΤΑΞΙΣ, ΤΑΞΙΣΝΕΤ, ΕΛΕΝΞΙΣ, ΣΥΖΕΦΞΙΣ και ΕΛΕΝΞΙΣ, γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί το πώς αυτά συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δημόσιος τομέας και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αυτών. Να μελετηθούν τα προβλήματα αυτά και να βρεθούν τυχόν προτάσεις αντιμετώπισης τους, έτσι ώστε να γίνουν τα παραπάνω αναφερόμενα πληροφοριακά προγράμματα πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Για τους σκοπούς της παραπάνω έρευνας θα προχωρήσουμε στην δημιουργία ερωτηματολογίου που θα αφορά τόσο τους χρήστες  - υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, Όσο και τους χρήστες – πολίτες, τους λήπτες δηλαδή των παρεχόμενων οικονομικών υπηρεσιών.

Σημαντικοί Όροι: Παρακάτω παρουσιάζονται οι Σημαντικοί Όροι της παρούσας εργασίας: Δημόσιος τομέας, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Καινοτομία, πληροφοριακό σύστημα ΤΑΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΕΛΕΝΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΣΥΖΕΦΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΤΑΞΙΣΝΕΤ.

Related Articles