Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης

Βαμβακία Αλιφραγκή

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης

Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.»  επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. μέσω της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορά στις απόψεις των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την ικανοποίηση των φοιτητών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.. Επιπλέον να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του γραφείου καθώς και η μετέπειτα διόρθωση και βελτίωση τους. Στην έρευνα απάντησαν 256 φοιτητές και απόφοιτοι διαφόρων τμημάτων, χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ..

            Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. έχοντας σαν βασικό στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των φοιτητών και αποφοίτων και έχοντας σαν αποστολή του την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενσωμάτωσε τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο εσωτερικό του και υιοθέτησε σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

 

Σημαντικοί όροι: Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., Ποιότητα υπηρεσιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας-Ικανοποίησης πελατών,  Ικανοποίηση φοιτητών και αποφοίτων

Related Articles